Menu

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu samurai.sk
1. Vymedzenie pojmov

- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu samurai.sk

Názov firmy:
Samurai.sk s. r. o.
Sídlo firmy:Ľanová 31, 900 25 Chorvátsky Grob

Korešpondenčná adresa: Samurai.sk s. r. o.,Ľanová 31, 900 25 Chorvátsky Grob

Telefón:
+421 902 082 019 p. Marek Nerád, +421 919 419 576 p. Michal Horník
samurai e-mail: samurai@samurai.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 48 143 481
DIČ: 2120068478
nie sme plátci DPH
č.ú. Tatra Banka 2948004355/1100
IBAN: SK4711000000002948004355
SWIFT: TATRSKBX


- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim
- tovar - produkty a služby v ponuke internetového obchodu samurai.sk
- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Pokiaľ kupujúci objednáva meče alebo nože (sečné a bodné zbrane), musí dovŕšiť minimálne 18 rokov !

2. Objednávka (kúpna zmluva)

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri realizovaní objednávania tovaru v internetovom obchode, alebo v prípade objednania tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci musí kupujúceho podrobne informovať o celkovej cene tovaru alebo služby, o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch. Ak pre spotrebiteľa vyplýva záväzok zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku, predávajúci musí spotrebiteľa informovať o tejto povinnosti.

Povinnosťou predávajúceho je informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, lehote na odstúpenie od zmluvy, a o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


3. Storno objednávky (Odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy)

a) Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku bez udania dôvodu. Toto oznámi bezokladne spôsobom bežným pre diaľkovú komunikáciu predávajúcemu. Vprípade,že tak urobí po odoslaní tovaru predávájúcim spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, môže využiť svoje právo na odstúpenie kúpnej zmluvy podľa podmienok špecifikovaných v bode 4. 

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v tom prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa príslušný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho obchodného postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Predávajúci prostredníctvom svojich webových stránok elektronického obchodu informuje spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov podľa ustanovenia §3 zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom je predávajúci povinný ešte pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, toto jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; (ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné).

b) Spotrebiteľ je pri nákupe prostredníctvom e-shopu oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Štrnásťdňová lehota však platí iba za predpokladu, že si predávajúci riadne a včas splnil svoju informačnú povinnosť týkajúcu sa oboznámenia spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

5. Spôsob a lehota uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť napríklad aj prostredníctvom e-mailu, ktorý sa považuje na účely tohto zákona za trvanlivý nosič. Samozrejmosťou je možnosť použitia formuláru na odstúpenie od zmluvy s predvyplnenými údajmi, ktorý mu poskytol predávajúci.

Formulár  "Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy" 

Ak bolo odstúpenie od zmluvy uplatnené prostredníctvom formulára na internetovej stránke predávajúceho, je povinnosťou predávajúceho potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy bola zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručenia.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Ak tieto informácie poskytne predávajúci spotrebiteľovi dodatočne, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa dodatočného splnenia si tejto povinnosti.

Ak by si predávajúci túto povinnosť nesplnil, tak lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí

Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy.

Nová lehota na splnenie tejto povinnosti je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spôsob platby má byť rovnaký, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť.

Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte.

Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.


- tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho, 
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani inak použitý
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu na použitie a dokladu o jeho kúpe

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 14 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. V prípade, že si zákazník objedná tovar zo zahraničia, môže sa predĺžiť jeho dodacia doba a narastie aj prepravné tovaru. Internetový obchod samurai.sk dodáva svoj tovar zákazníkom aj do krajín EU.

b) Miesto odberu tovaru, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na jeho používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby a dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru, označením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 100 €uro môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 100% z celkovej ceny objednávky tovaru a najneskôr do 72 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela alebo objednaný tovar kupujúcemu predávajúci doručí po dohode osobne. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie objednaného tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu samurai.sk. Termín osobného prevzatia objednaného tovaru bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný osobne skontrolovať tovar ihneď pri jeho prevzatí. Ak je na zásielke viditeľne výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.V prípade mečov sa záruka vzťahuje iba na prelomenie čepele, samozrejme nie jeho násilné prelomenie.

c) Právo na záruku zaniká v tom prípade, ak k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú taktiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

9. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte nás kontaktovať:

+421 905 818 702 p. Marek Nerád
+421 910 919 130 p. Michal Horník
+421 919 419 576 showroom

samurai@samurai.sk

Reklamní partneri

e káva

maner

budo slovakia

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať